תקנון

 1. 1.     שכר הלימוד: 7,400 ₪ כולל מע"מ.

  2.     תנאי תשלום : ניתן לפרוס עד 4 תשלומים שווים.

  תנאי ביטול הרשמה

  3.    במקרה של ביטול השתתפות בקורס מיום החתימה על טופס הרשמה זה ועד 15 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יקוזז סכום
  של דמי הרשמה בסך 740 ₪

  4.    מעבר למועד זה במקרה של ביטול רישום מכל סיבה שהיא או בכל מקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא עד 3
  שיעורים (המתקיימים בפועל) ממועד פתיחתו יוחזר לתלמיד 50 אחוז בלבד.

  5.    החל מהשיעור הרביעי ואילך על כל ביטול לא יתקיים כל החזר כספי בעבור הקורס.

  6.     במקרה של ביטול ימולא טופס בנפרד ויאושר על ידי הנהלת סקולה.

  7.     אופן תשלום

  התשלום בגין הלימודים יוסדר במלואו עד למועד פתיחת הקורס כתנאי להשתתפות. את המזומן/ שיקים יש להעביר למשרד רו"ח עינב חן נסומהרחוב מנחם בגין 53 קומה 2, תל אביב. רק לאחר הגעת התשלום ליעדו, ייכנס לתוקף הרישום לקורס. להלן תנאי ההתקשרות בקורס הום סטיילינג  בסקולה –

  מירי בלבול בע"מ  (להלן: "הקורס")

  8. יש לקרוא בעיון ולחתום במקומות המתאימים. בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למנהלת הקורס בסקולה.

  9. הרישום וההתחייבות לתשלום תקפים רק ממועד החתימה על טופס זה. כמו כן, מובהר כי שריון מקום מותנה בהסדרת התשלום תוך 7 (שבעה) ימים מיום חתימת טופס הרשמה זה ובמקרה של אי הסדרת התשלום כאמור לא ישוריין לסטודנט מקום בקורס המבוקש .

  10. הסטודנט נותן בזאת את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת לעשיית כל שימוש בשמו, בכל תוצרי הלימוד ועבודותיו, לרבות הצגתן על ידי סקולה – מירי בלבול בע"מ , לפי שיקול דעת בלעדי של סקולה – מירי בלבול בע"מ , בין במהלך לימודיו ובין לאחריהם, ובכלל זה במסגרת תערוכות, פרסומים ושיווק ללא כל מגבלה וללא תמורה.

  11. סקולה – מירי בלבול בע"מ  שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח את הקורס במידה ומכסת הסטודנטים לא תהיה מספקת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

  12. ייתכנו ינויים במועד תחילת הקורס, ימי הלימוד ושעות הלימוד ותכנית הלימודים, בהתאם לאילוצי מרצים עליהם תימסר הודעה מראש.

  13. כל המידע והחומר הלימודי הניתן במסגרת הלימודים הוא קניין סקולה – מירי בלבול בע"מ  ועל הסטודנט לעשות בו שימוש אישי בלבד לצרכי
  לימודיו. חל איסור על העברת מידע ו/או עשיית שימוש בו לכל צורך למעט לימודי הסטודנט.

  14. האמור לעיל מופנה לגברים ונשים כאחד גם אם נאמר בלשון זכר בלבד.

  15. על הסטודנט להגיע לכל המפגשים בקורס – במידה והחסיר ישנה אפשרות להשלמה של עד שני שיעורים בקורס מקביל, בכפוף לאישור מראש.

  16.  הודעה בדבר ביטול רישום כאמור לעיל חייבת להיות בכתב ולהישלח למזכירות סקולה באמצעות דוא"ל בהתאם לפרטים בתחתית טופס ההרשמה ותוקפה יהיה במועד קבלתה במזכירות סקולה.7